Bilgi Sayfaları

Genel biilgiler ve dökümanlar

Maliyet

Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; iş kazaları ile meslek hastalıklarının firmaya olan direk ve dolaylı maliyetlerinin toplamı, İSG çalışmaları için yapılan parasal yatırımdan çok daha fazladır. İSG çalışmaları artık ayrı bir bilimsel disiplin olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle, profesyonel ve uzman bir kadronun istihdamını ve örgütlenmeyi gerekli kılmaktadır.

İSG sorunlarının çözümü için; çalışanların eğitilmesi, parasal kaynak ayrılması, profesyonel kadro istidam edilerek bilimsel ve hukuki örgütlenmenin tamamlanmış olmasının yanında; dinamik iş güvenliği sorunlarının çözümünde bilim ve teknolojideki yeni gelişmelerin yakından takip edilmesi ve işyerinde uygulanması, gerek ulusal, gerekse uluslar arası rekabet açısından da son derece önemlidir.

İSG ZORUNLULUKLARI

• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi 3 nedenden dolayı bir zorunluluktur.

a) İnsani açıdan zorunluluktur.

b) Kamu düzeni ve hukuki açıdan zorunluluktur.

c) İşletmenin geleceği açısından zorunluluktur.

Zorluklar

• İSG eğitimi, süreklilik gerektiren bir eğitim olup, yenilenmeli ve yinelenmelidir.

• İSG faaliyetleri için Personel istihdam etmenin ekonomik maliyeti vardır,

• İSG faaliyetlerinin ve önlemlerinin parasal maliyeti vardır,

• Çalışanların eğitiminin parasal maliyeti,

• Bilgi ve teknoloji transferi, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetlerin maliyeti vardır,

İşletme Açısından İdari Yaptırımlar;

• İdari para cezaları,

• İşyerinin kapatılması veya işin durdurulması,

• İşletme belgesi alınamaması, alınmış belgenin iptal edilmesi,

Hukuki Yaptırımlar;

• Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek tazminatlar,

• İş Kazasına uğrayan işçilere ve yakınlarına ödenecek tazminatlar.

Çalışanlar Açısından;

• Ceza Yasası hükümlerine göre yargılanmaları söz konusudur.

• Sosyal Güvenlik Kurumuna tazminat ödemeleri mümkündür.

• İş Kazasına uğrayan işçilere ve yakınlarına tazminat ödemeleri mümkündür.

• İşlerini kaybetme tehlikesi vardır.