Hizmetlerimiz

Profesyonel ekibimiz ve tecrübemiz ile sunduğumuz hizmetler

Risk Değerlendirilmesi

İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin de alınması gerekir.

Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunludur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri için zorunlu kılınmıştır.


Mavi Çizgi

İş Sağlığı ve Güvenliği olarak firmamız, Manisa OSGB firmalarının arasında ilk kurulan OSGB lerden biri olarak uzman kadrosuyla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işyerlerinde yapılması gerekli tüm çalışmaları Çalışma Bakanlığı sertifikalı uzman kadrosuyla yerine getirmektedir. İş yerinin tamamını kapsayacak şekilde risk değerlendirme eğitimi vermekte, organizasyon sağlamakta ve işyerine uygun teknikler seçilerek uygulama yapılmaktadır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu olarak gerekli dokümantasyon hazırlanmaktadır.


Risk analizinin çeşitli metotları vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır;

·         İlk Tehlike Analizi (PHA),

·         5 X 5 Matrisi

·         Kontrol Listeleri Metodu (CHECKLIST)

·         Yetersizlik-Eksiklik Modları ve Etkileri Analizi Metodu (FMEA)

·         Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Metodu (HAZOP)

·         Hata Ağacı (FTA) / Olay Ağacı (ETA)

·         Sonuç Analizi

·         Veri Tabanı

·         Kinney Metodu

Bu metodların içerisinde en çok kullanılanı 5 X 5 matrisidir.

          Ayrıca risk değerlendirmesi metotlarından farklı olarak belirli bir konu üzerine veya işletmenin bir bölümüne odaklanarak ayrıca risk değerlendirmesi de yapılmaktadır;

·         Yangın ve Patlamalar konusunda şirketin yangın yükü hesapları, yangın yükünün harita üzerinde gösterilmesi ve tüm patlama riskine karşı “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması ve risk değerlendirilmesi yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda, yanıcı ve patlayıcı ortamların bulunma olasılığının olduğu tüm işyerlerinde, iş yerine özel olarak hazırlanmış bir patlamadan korunma dokümanı oluşturulmalı ve bu dokümanda belirtilen hususlar titizlikle firma tarafından ele alınmalıdır. MAVİ ÇİZGİ OSGB Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması hususunda firma yetkililerinden gerekli tüm bilgi ve dokümanı aldıktan, saha keşiflerini yaptıktan sonra yine firma yetkilileri ile etkileşimli olarak Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlamakta ve dokümanda belirtilen tedbir önerilerinin tamamlanması için takip ve gerekli eğitimleri yapabilmektedir.

·         Kimyasal maddeler ile yoğun çalışılan işyerlerinde kimyasal maddelerin depolaması, depolama matrislerinin yapılması, kimyasal madde depolarının tasarımı, işaretlenmesi ve yönetimi, taşınması, taşıma araçlarının gereklilikleri, görev yetki sorumluların belirlenmesi, sağlık güvenlik işaretlerinin tespiti ve temini, üretimde güvenli kullanılması, özel kisşisel koruyucu donanımların temin edilmesi, Dökülme maruziyet durumunda müdahale ve ilkyardım metotları, olası yangın durumunda doğru söndürücü ve söndürme metodunun belirlenmesi, tatbikatlarının yapılması konularında ayrıntılı risk değerlendirme raporu hazırlanması ve gerekliliklerin temin edilerek organizasyonun yapılması,

·         Bilindiği gibi işi baştan doğru yapmak daha sonra düzeltmekten daha ucuz ve daha kolaydır. Bu kapsamda yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliğinin tasarım aşamasında ele alınması işletme maliyetlerini oldukça aşağıya çekecektir. İşyerinin montaj ve inşaat aşamasından önce tasarlanması aşamasında, Yangın ve patlamaların önlenmesi için doğru ekipman seçimi, işyerinin iş sağlığı ve güvenliği bakış açısıyla lay-out ‘unun üretime iş güvenliğine maksimum katkı sağlayacak şekilde yapılması, inşaat aşamasında hem inşaatın güvenli yapılabilmesi hemde inşaat bitiminde makine ekipmanın güvenli taşınması için uygun tekniklerin yapılması için anlaşılır bir dille hazırlanmış Sağlık Güvenlik Dokümanı, İşyerinin ergonomik ve çalışan sağlığını koruyucu bir şekilde tasarlanabilmesi için, iş adımlarının tek tek ele alınarak ergonomik olmayan prosesler için tedbir ve çözümlerinin sunulması, tecrit edilmesi gereken alanları belirlenerek tehlikeli maddelere maruziyetin azaltılması amacıyla ergonomik risk değerlendirmesi raporu yapılması,

·         Özellikle sevkiyat ve yükleme indirme işlerinin yoğun olduğu işyeri için olmazsa olmaz araç trafiği ve işaretlemelere yönelik, çalışma alanına giren araçların güvenlik tertibatlarının seçimi ve oluşturulması, yaya personelin yönetimi ve reflektif elbiseleri de içeren bir risk değerlendirme raporu hazırlanması,

·         En fazla iş kazasının olduğu işler; rutin olmayan işler ve sürekli olmayan işlerdir. Bunun sebeplerini tecrübesiz çalışanların çalışması, ekipmanların güvenlik tertibatının yetersiz olması, işe göre talimatların olmaması vb olarak sıralayabilir ve bu maddeleri çoğaltabiliriz. Biz MAVİ ÇİZGİ OSGB olarak müşterilerimize etkin bir taşeron yönetimi oluşturmayı ve bahsi geçen rutin olmayan işler ve sürekli olmayan işlere yönelik özel iş izinleri sistemlerini ve risk değerlendirme raporları ile taşeron firmaların diğer ihtiyaçları olan sağlık muayene ve tetkikleri, risk değerlendirme dokümanları doğru Kişisel koruyucu donanım seçilmesi, güvenli ekipman kullanılması ve çevre emniyeti alınması konuları dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

·         RİSK ANALİZİ YENİLEME SÜRESİ

·          İş Sağlığı ve Güvenliği açısından bir işletmede yapılmış olan Risk Analizi Çalışmaları için ilgili yönetmelik gereği risk analizi yenilemesi gerektiren durumlar ve zaman kriteri bulunmaktadır. Bu durum işyerinde oluşan değişiklilerden kaynaklanması durumu şu şekilde açıklanmıştır.

·         Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk analizi tamamen veya kısmen yenilenir.

·         a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

·         b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

·         c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

·         ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

·         d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

·         e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

·         f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

·         Bunun dışında işletmelerde her hangi bir değişiklik bulunmasa bile Risk Analizi işletmenin tehlike sınıfı doğrultusunda belirli tarih aralıklarında yenilenmesi gerekmektedir.

·         İşletme;

·         Çok Tehlikeli sınıfta ise risk analizi iki yılda bir yenilenir

·         Tehlikeli sınıfta ise  risk analizi dört yılda bir yenilenir

·         Az Tehlikeli sınıfta ise  risk analizi altı yılda bir yenilenir

·         Risk analizi yenilemesi için bu süreçler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olmakla birlikte bilinmesi gereken bir durumda şudur ki; 1 Temmuz 2014 Tarihi itibari ile tüm işletmeler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereği İş sağlığı ve güvenliği hizmetine tabi bulunacağından dolayı işletmede görev alan iş güvenliği uzmanı , işyeri hekimi işletmede ki risk analizi yenilemesi için gerekli tüm süreçleri takip edecek ve risk analizi yapmak ve işletme içerisinde çalışan açısından oluşabilecek riskleri belirleyerek çizgiosgb.com.tr işveren tarafından gerekli önlemlerin , düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlayacaktır. Risk analizi çalışmaları işletme içerisinde yaşayan bir unsur olarak kendisini yenileyecektir.


İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

a)İş yerlerinde yapılan işlerden,

b)Yürütülen operasyon ve çeşitli proseslerden,

c)Kullanılan maddelerden,

d)Her türlü makine ve donanımlardan,

e)İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden,

f)İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan,

g)Çevre koşullarından,

h)Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır.

Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve alışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Fakat risk analizi sonunda fark edilmeyen tehlikelerin belirlenmemesi halinde doğacak yasal haklar yüzünden alanında uzmanlaşmış, bakanlıkça belgelendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yaptırmaları işverenin yararınadır.

a)Tehlike ve riskleri önceden görebilme,

b)Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,

c)Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma,

d)İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların maddi ve manevi olarak azaltılması,

e)Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,

f)Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini.

g)Olarak sıralayabiliriz.

h)Yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği işverenler ;

i)İş yerlerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunda kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

j)Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermek,

k)İş ekipmanlarını güvenli olarak temin etmekle, gerekli bakımlarını yaptırmakla, belirli periyotlarla kontrol ve deneylerini yaptırmakla, operatör ve bakımcıları eğitmekle,

l)İşçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi, gerekli her türlü önlemlerin alınması, acil durum organizasyonlarının yapılması, araç ve gereçlerin sağlanması ile yükümlüdür.

İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlar.

Yapılmış risk değerlendirmesinin güncellenmesi tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 4 yılda bir ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri en geç 6 yılda bir risk analizi yaptırmak zorundadır. Bununla birlikte;

a)İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b)İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c)Üretim yönteminde değişiklikler olması.

d)İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

e)Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

f)Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

g)İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,

Halinde daha önce yapılan risk analizi geçersiz sayılır ve yenilenmesi gerekir.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmakla yükümlüdür. Risk analizi yapılırken;

a)Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,

b)Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,

c)İş yeri tertip ve düzeni,

d)Özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,

e)Risk analizi sonucunda işveren üretim faaliyetleri devam ederken çalışma ortamında alınması gereken önlemleri ve bu önemlerin yetersiz kaldığı noktalarda risk ile uygun özelliklere sahip kişisel koruyucu donanımların seçilmesi ve kullanımı,

f)Risk analizi sonucu tespit edilen tehlikelere karşı alınacak önlemlerin korunma düzeyini yükseltmek ve işyeri idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmasını sağlamalı,

g)İşveren, çalışma ortamı ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

Risk analizlerini yaptırmakla yükümlü olan işyerleri; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Temmuz 2016, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01 Ocak 2014, Diğer işyerleri için 01 Ocak 2013 tarihidir.

Kısaca;

En az 1 (bir) personel çalıştıran işletmeler yaptırmakla yükümlüdür. Personel çalıştırmayıp işverenin kendisinin çalıştırdığı işletmeler yükümlülük dışındadır.

Risk Analizleri her halukarda 01.01.2013 tarihi itibarı ile yaptırılmış olmalıdır. İşletmeler bu konuya dikkat etmelidir.

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a)Risklerden kaçınmak.

b)Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c)Risklerle kaynağında mücadele etmek.

d)İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

e)Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

f)Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

g)Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler

h)ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı

i)ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

j)Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

k)Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

Öncelikle hangi tehlike kodunda bulunduğunuz tespit ediliyor. En kolay yöntemi muhasebeciden SGK Nace kodunu öğrenmek. Bu Nace koduyla İSG Genel Müdürlüğü Risk Sınıfları Tebliğ Sınıfları Listesinden tehlikeli, çok tehlikeli ya da az tehlikeli olduğunuzu bulmak.

Risk sınıfının belirlenmesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır.

Kamu hariç 10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacaktır.10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin bu destekten yararlanmasına ise Bakanlar Kurulu karar verecektir. Bu desteğin uygulanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacaktır.

Sigortasız personel çalıştırdığı tespit edilen işyerlerinden, yapılan destek yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve bu destekten bu işyerleri 3 yıl süre ile men edilecektir.

Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar ve kadın çalışanlar özel politika gerektiren çalışan grubudur.

Bu gruptaki çalışanlar içinde bulundukları duruma uygun olarak İSG eğitimlerinin verilmesi gerekir. Ayrıca sağlık kontrollerinin de diğer çalışanlardan farklı olacağı bilinmelidir.

Yayımlanan 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler ile işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınması konusunda önemli sorumluluklar yüklemekte ve aksi durumunda yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerlerinin her bir işlem için 1.000 TL ile 80.000 TL arasında para cezası yaptırımı öngörmektedir. Yaptırılmayan risk analizleri için ve zorunluluk halinin başlamasından itibaren yaptırmadığı her ay için ceza kesilmeye devam edilecektir.

6331 sayılı İSG Kanununda işyerlerindeki çalışma hayatının teftişinde, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için iş müfettişleri görev alacaktır. Kanuna aykırılığın tespiti durumunda, idari para cezaları daha caydırıcı halde uygulanacaktır. İşveren, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmediğinde her bir kişi için 5.000 lira ceza ödeyecektir. Aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktar uygulanacaktır. Risk değerlendirmesi yapmayan işverene 3.000 lira, aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşverenin iş kazası veya meslek hastalığını SGK’ya bildirmemesinin cezası da 2.000 lira olacaktır. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50.000 lira idari para cezası verilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği idari para cezaları her yıl ocak ayında yeniden değerlendirme oranına göre artmaktadır.

a)İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama,

b)Çalışanın sağlık ve güvenlik önünden işe uygunluğunu dikkate alma,

c)Risk değerlendirme raporlarını göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme, mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma,

d)Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırma,

e)İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme,

f)Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma,

g)Aynı çalışma alanının birden fazla işveren paylaşması durumunda koordinasyon sağlama.

a)Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma,

b)İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme,

c)Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma,

d)İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp bilgilenme,

e)İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme,

f)Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme,

g)Kendilerine verilen üretim ve korumayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.

Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.

İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin yükümlülükleri arasındadır. Bu yükümlülükle birlikte, hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimatı olmayan çalışanların girmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir.

İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelidir. Çalışanlar iş ve işyeri değişikliği, uzun süre işten uzak kalma ve kullanılan donanımın değişikliğinden sonra, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak eğitim alacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak elemanlar, yapılan işle ilgili eğitime sahip olduğunu belgelemelidir.

Tüm işverenler, ilk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durumu planı hazırlamalı ve bu konularla ilgili eğitimleri vermeli, tatbikatları yaptırmalıdır.

İşverence sağlanacak bu eğitimler Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yapılacaktır.

Çalışanların ilk işe alımlarda, sağlık taramasından geçmeleri mecburidir. Yapılan işin ağır ve tehlikeli olmasına göre yılda en az bir ya da iki defa periyodik kontroller yapılmalıdır. Genç işçi gibi özel politika gerektiren çalışanların olduğu durumlarda sağlık kontrolleri Ağır ve Tehlikeli iş yönetmeliğine uygun periyotlarda gerçekleştirilmedir.

İSG kanunu 14. Maddesine göre işveren meslek hastalığı ya da iş kazasıyla karşılaştığı durumlarda

a)Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b)İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.

c)İşveren, işyeri ve işyerinden sayılan mekanlarda bir iş kazası meydana geldiği andan itibaren ilk üç iş günü içinde bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

d)Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde bildirmelidir.

e)İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. Meslek hastalığı tanısı konan vakalar en geç on iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.